Dismiss Notice
Forum sử dụng nhiều tính năng hay bị AdBlock chặn nhầm và hiện đang gặp trục trặc với việc comment khi bật AdBlock, vui lòng tắt AdBlock để có trải nghiệm tốt nhất!

Poll Results: Các mẹ đi được offline vào thứ mấy

Members who voted for 'thứ năm'