Dismiss Notice
Forum sử dụng nhiều tính năng hay bị AdBlock chặn nhầm và hiện đang gặp trục trặc với việc comment khi bật AdBlock, vui lòng tắt AdBlock để có trải nghiệm tốt nhất!

Smilies

Image Title Text
+1 +1 :+1:
adore adore :adore:
after_boom after_boom :after_boom:
ah ah :ah:
amazed amazed :amazed:
angry angry :angry:
bad_smelly bad_smelly :bad_smelly:
baffle baffle :baffle:
beat_brick beat_brick :beat_brick: :brick:
beat_plaster beat_plaster :beat_plaster:
beat_shot beat_shot :beat_shot:
beauty beauty :beauty:
big_smile big_smile :big_smile: :D
boss boss :boss:
brick brick :gach:
burn_joss_stick burn_joss_stick :burn_joss_stick: :stick:
byebye byebye :byebye:
canny canny :canny:
choler choler :choler:
confident confident :confident:
confuse confuse :confuse: :-s
cool cool :cool:
cry cry :cry: :((
doubt doubt :doubt:
dribble dribble :dribble:
embarrassed embarrassed :embarrassed: :">
feel_good feel_good :feel_good:
go go :go:
haha haha :haha:
hell_boy hell_boy :hell_boy:
hungry hungry :hungry:
look_down look_down :look_down:
matrix matrix :matrix:
misdoubt misdoubt :misdoubt:
nosebleed nosebleed :nosebleed:
oh oh :oh:
ops ops :ops:
pudency pudency :pudency:
rap rap :rap:
sad sad :sad:
sexy_girl sexy_girl :sexy_girl: :sexy:
shame shame :shame:
smile smile :smile: :)
spiderman spiderman :spiderman:
still_dreaming still_dreaming :still_dreaming:
sure sure :sure:
surrender surrender :surrender:
sweat sweat :sweat:
sweet_kiss sweet_kiss :sweet_kiss: :*
tire tire :tire:
too_sad too_sad :too_sad: :sosad:
waaaht waaaht :waaaht:
what what :what:
steambored steambored :steambored:
steamfacepalm steamfacepalm :steamfacepalm:
steamhappy steamhappy :steamhappy:
steammocking steammocking :steammocking:
steamsad steamsad :steamsad:
steamsalty steamsalty :steamsalty:
penguin penguin <(")
band band :band:
bang bang :bang:
bann bann :bann:
bike bike :bike:
birthday birthday :birthday:
boom boom :boom:
bow bow :bow: ^:)^
bye bye :bye:
capture capture :capture:
cheers cheers :cheers:
doublegun doublegun :doublegun:
fix fix :fix:
flame flame :flame:
hang hang :hang:
hehe hehe :hehe:
hug hug :hug:
lmao lmao :lmao:
lol lol :lol:
lovemachine lovemachine :lovemachine:
loveyou loveyou :loveyou:
mage mage :mage:
no no :no:
ot ot :ot:
phone phone :phone:
please please :please:
puke puke :puke:
rofl rofl :rofl:
runrun runrun :runrun:
shit shit :shit:
shitty shitty :shitty:
shoot1 shoot1 :shoot1:
sleep sleep :sleep: -_-
smoke smoke :smoke:
sos sos :sos:
spam spam :spam:
stupid stupid :stupid:
theft theft :theft:
welcome welcome :welcome:
winner winner :winner:
yes yes :yes: